انتشار نسخه جدید NET 5.0 Preview 3.

بهبود کیفیت کد در RyuJIT :

بهبود کیفیت کد در RyuJIT باعث عملکرد بهتر برنامه است .

بهبود System.Text.Json

برطرف کردن مشکل ReferenceLoopHandling در System.Text.Json یکی از ویژگی های مهم سریال سازی در Json.Net است .

اضافه شدن چند Extension Method برای HttpClient که مستقیم خروجی Json را Deserialize میکند .

public class RestCustomerRepository : ICustomerRepository
{
  private readonly HttpClient _client;

  public RestCustomerRepository(HttpClient client)
  {
    _client = client;
  }

  public Task<IReadOnlyList<Customer>> GetAllCustomersAsync()
  {
    return _client.GetFromJsonAsync<IReadOnlyList<Customer>>("/customers");
  }

  public Task<Customer?> GetCustomerByIdAsync(int id)
  {
    return _client.GetFromJsonAsync<Customer?>($"/customers/{id}");
  }

  public Task UpdateCustomerAsync(Customer customer)
  {
    return _client.PutAsJsonAsync($"/customers/{customerId}", customer);
  }
}

که در این جا میتوانید خروجی Json که به شما میدهد را به لیستی از Customer ها deserialize کنید و مثل های دیگر آن را هم میبینید .