ساخت صفحه 404 در Asp.Net Core

برای ساخت صفحات 404 ابتدا یک Action با نام دلخواه که من در PageNotFound قرار میدهم میسازیم .

نکته :‌

 برای نمایش Url سایت با عنوان 404 میتوانیم Route آن را در بالای اکشن برابر با 404 قرار دهیم .

[Route("404")]
public IActionResult PageNotFound()
{
     return View();
}

سپس درخواست هایی که در سایت ما اکشنی یا به عبارتی آدرسی وجود دارد و هدایت کردن کاربر به صفحه 404 در Startup و دربخش Configure قطعه کد زیر را قرار میدهیم 

public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
{
  app.Use(async (context, next) =>
  {
    await next();
    if (context.Response.StatusCode != 404)
      return;
    context.Request.Path = "/404";
    await next();
  });  
}

نکته :

قرار دادن کد بالا در Startup باعث می شود وقتی url غیرمعتبری در سایت وارد شود کاربر به صورت خودکار به صفحه 404 انتقال ( Redirect ) داده شود .