نمایش عنوان Enum در Asp.Net Core

 

در بیشتر مواقع نیاز است که به جای نمایش عدد Enum  شما عنوان (DisplayName) یک Enum را در خروجی نمایش دهید . 
ابتدا یک Enum به عنوان مثال در خصوص جنیست تعریف میکنیم : 
public enum Gender
{
  [Display(Name = "مرد")]
  Male = 1,
  [Display(Name = "زن")]
  Female = 2
}

سپس یک Static class به نام دلخواه که من در اینجا DisplayEnumration قرار داده ام میسازید و قطعه کد زیر را استفاده کنید:

public static class DisplayEnumration
{
  public static string DisplayName(this Enum item)
  {
    var type = item.GetType();
    var member = type.GetMember(item.ToString());
    DisplayAttribute displayName = (DisplayAttribute)member[0]
      .GetCustomAttributes(typeof(DisplayAttribute), false)
      .FirstOrDefault();

    if (displayName != null)
    {
      return displayName.Name;
    }

    return item.ToString();
  }
}

 و برای استفاده از این Static class به صورت زیر عمل کنید : 

DisplayEnumration.DisplayName(Gender.Male)