تغییر مهم Json در Asp.Net Core 3.0

حذف وابستگی Json.Net از Asp.Net Core 3.0 و اضافه شدن Json Serializer داخلی در Net Core 3.0.

نکته :

کتابخانه ی جدید JSON در حدود 1.3 تا 5 برابر سریعتر عمل میکند. 

این کتابخانه داخلی مایکروسافت سریع و سبک تر است که در اختبار توسعه دهندگان قرار گرفته است .

برای استفاده از این پکیج و ارتقا برنامه به Asp.Net Core 3.0 باید پکیج زیر را اضافه کنید .

Microsoft.AspNetCore.Mvc.NewtonsoftJson

 و همجنین برای استفاده از آن باید متد مربوطه را به سرویس های خود اضافه کنید :‌

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddMvc()
        .AddNewtonsoftJson();
}