انتشار نسخه جدید Entity Framework Core 5.0 Preview 2

در این مقاله من میخواهم نحوه نصب EF Core 5.0 را به شما بگویم

پیش نیاز ها

پیش نمایش EF Core 5.0 نیاز به NET Standard 2.1. دارد این به چه معنی است :

 • EF Core 5.0 در NET Core 3.1. اجرا می شود و نیازی به NET Core 5.0. نیست . و ممکن است در پیش نمایش های آینده و بسته به نحوه تکامل برنامه برای NET Core 5. تغییر کند .
 • EF Core 5.0 بر روی سیستم عامل های دیگری که از NET Standard 2.1. پشتیبانی می کنند اجرا می شود.
 • EF Core 5.0 بر روی پلتفرم های  NET Standard 2.0. ، از جمله NET Framework. اجرا نمی شود. 

 نحوه دریافت EF Core 5.0 previews

dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore --version 5.0.0-preview.2.20159.4

 یکی از نکات برجسته در Preview 2

استفاده از Attribute سی شارپ برای ویژگی backing field درProperty می باشد .

این امر به EF Core اجازه می دهد تا عملیات خواندن و نوشتن را به طور معمول از backing field انجام دهد . برای مثال :

public class Blog
{
  private string _mainTitle;

  public int Id { get; set; }

  [BackingField(nameof(_mainTitle))]
  public string Title
  {
    get => _mainTitle;
    set => _mainTitle = value;
  }
}